PROF.SCULEAN: Tečaj suvremene parodontologije

Opatija, 14.-15.2.2019.

Parodontološka edukacija

Intenzivni dvodnevni teorijsko praktični tečaj prof. Antona Sculeana održat će se u Opatiji, 14.-15.2.2019. godine.

O tečaju

Svrha ovog dvodnevnog tečaja je prenijeti polaznicima sveobuhvatan i ‘evidence based’ koncept uspješnog liječenja parodontološki kompromitiranih pacijenata. Tijekom dva dana predstavit će se koncept liječenja temeljen na znanstvenim činjenicama i najvažniji aspekti liječenja parodontalnih i periimplantnih bolesti uključujući dijagnostiku, nekiruršku, antibiotsku/antiseptičku, kiruršku, regenerativnu i plastično-estetsku terapiju. Prikazi i rasprave slučajeva ilustrirat će kako znanstveni dokazi mogu biti uključeni u cjelokupnu filozofiju liječenja, što bi trebalo pomoći sudionicima da stečeno znanje uključe u svoju svakodnevnu praksu.

Tečaj obuhvaća predavanja i praktični dio i traje dva dana,  od 9:00 - 18:00. 
Broj polaznika je ograničen na 20 doktora.
Predavanja se održavaju na engleskom jeziku.

Teme dvodnevnog intenzivnog tečaja:

Nekirurška, antimikrobna i konvencionalna kirurška parodontna terapija. Planiranje parodontnog liječenja

Teoretski dio
Klasifikacija i dijagnostika parodontnih bolesti | Oralni biofilm i mikrobiološke dijagnostičke tehnike | Nekirurška parodontna terapija| Upotreba ručnih instrumenata | Upotreba ultrazvučnih/zvučnih instrumenata | Upotreba lasera i antimikrobna fotodinamska terapija (aPDT) | Upotreba sistemskih i lokalnih antibiotika i antiseptika u parodontnoj terapiji | Parodontna kirurgija | Indikacije i kontraindikacije | Kirurške tehnike | Gingivektomija | Modificirani Widmanov režanj | Apikalno pomaknuti režanj | Produljenje kliničke krune | Distalna klinasta ekscizija | Odontoplastika, osteoplastika i ostektomija | Amputacija korijena, hemisekcija, premolarizacija| Čimbenici rizika/Indikatori rizika koji utječu na kratkoročne i dugoročne rezultate nekirurške i kirurške parodontne terapije | Kako planirati parodontnu terapiju u vlastitoj ordinaciji? | Primjeri planiranja liječenja složenijih slučajeva | Potporna parodontna terapija: ključ dugoročnog uspjeha parodontne terapije.

Praktični dio
Sljedeći zahvati će se prakticirati na svinjskim čeljustima:
Gingivektomija | Pristupni režanj | Modificirani Widmanov režanj | Apikalno pomaknuti režanj s osteoplastikom |Ispravno postavljanje vertikalnih rasteretnih rezova | Kirurške tehnike za postupke distalne klinaste ekscizije | Tehnike šivanja: pojedinačni šavovi, vertikalnii horizontalni madrac šavovi, modificirani madrac šavovi, periostalni šavovi.

Regenerativna parodontna terapija. Liječenje periimplantatnih infekcija

Teoretski dio
Biologija cijeljenja i regeneracije parodontne rane | Regenerativni materijali u parodontologiji | Koštani nadomjesci/koštani nadomjesnimaterijali | Vođena regeneracija tkiva (GTR) | Proteini caklinskog matriksa (Emdogain) | Plazma bogata trombocitima/ Fibrin bogattrombocitima (PRP/PRF) | Čimbenici rasta (rhPDGF, BMPs, GDF-5) | Kombinirani zahvati | Dugoročni rezultati regenerativne parodontne terapije | Odabir optimalnog dizajna režnja i tehnike šivanja za optimalno cijeljenje | Terapijski koncepti za intrakoštanedefekte | Terapijski koncepti za furkacijske defekte | Prikazi slučajeva | Postoperativni protokol | Čimbenici rizika/Indikatori rizika koji utječuna kratkoročne i dugoročne rezultate regenerativne parodontne terapije | Terapija implantatima kod pacijenata s parodontitisom| Terapijski koncepti za liječenje periimplantatnih infekcija.

Praktični dio
Sljedeći zahvati će se prakticirati na svinjskim čeljustima:
Dizajn režnja | Tehnike očuvanja papile | Modificirana tehnika očuvanja papile | Pojednostavnjeni režanj za očuvanje papile | Tehnikapristupa jednim režnjem | Liječenje intrakoštanih i furkacijskih defekata s regenerativnim materijalima uključujući Emdogain, nadomjesne materijale i membrane | Tehnike šivanja za postizanje primarnog zatvaranja i optimalne stabilnosti rane | Vertikalni i horizontalni madrac šavovi | Modificirani madrac šavovi | Kombinirani madrac šavovi | Dvostruki sling šav

Plastična estetska parodontna terapija

Teoretski dio
Etiologija gingivnih recesija | Klasifikacija gingivnih recesija | Indikacije i kontraindikacije za prekrivanje recesija | Biološki razlozi zaupotrebu slobodnog gingivnog i vezivnog transplantata | Terapijske mogućnosti za pojedinačne recesije | Lateralno pomaknuti režanj |Slobodni gingivni transplantat | Polumjesečasti režanj|Klasična i modificirana tehnika tobolca | Klasični i modificirani koronarno pomaknuti režanj | Klasični i modificirani koronarno pomaknutirežanj s vezivnim transplantatom, Emdogainom i/ili nadomjescima mekih tkiva na bazi kolagena | Terapijske mogućnosti za multiplesusjedne recesije | Modificirani koronarno pomaknuti režanj | Modificirana tehnika koronarno pomaknutog tunela | Prezentacijanovih materijala i saznanja | Postoperativni protokol i čimbenici koji utječu na rezultate prekrivanja recesija, dugoročni rezultati | Strategija za odabir optimalne tehnike i materijala kako bi se postiglo predvidljivo prekrivanje korijena | Ograničenja prekrivanja recesija i nadomještanja mekih tkiva (rekonstrukcija papile, korekcija deficijentnog mekog tkiva oko dentalnih implantata)

Praktični dio
Sljedeći zahvati će se prakticirati na svinjskim čeljustima:
Kirurška tehnika za postavljanje slobodnog gingivnog transplantata ili nadomjestka mekih tkiva na bazi kolagena kako bi se proširio pojas keratiniziranog tkiva oko zubi i dentalnih implantata | Lateralno pomaknuti režanj | Tehnike uzimanja vezivnog transplantata snepca | Tehnike šivanja za zatvaranje donorskog mjesta na nepcu | Kontinuirani šav sa zaključavanjem | Modificirani madrac šav | Modificirani koronarno pomaknuti režanj s nadomjescima mekih tkiva na bazi kolagena | Modificirana tehnika koronarno pomaknutog tunela s Emdogainom i/ili vezivnim transplantatom i nadomjescima mekih tkiva | Tehnike šivanja za fiksaciju nadomjestka | Tehnike šivanja za koronarno pomaknuti režanj i zatvaranje režnja

Prijava na tečaj

Cijena kotizacije iznosi 6.000kn (sa uključenim PDV-om).  
Zbog ograničenog broja polaznika prijava sadržava: 
a) prijavu putem telefona faxa ili e-maila i 
b) uplatu kotizacije. 
Nakon registracije potrebno je izvršiti uplatu u roku od 4 radna dana kako bi prijava bila prihvaćena. 

Uplate iz Hrvatske potrebno je izvrštiti na žiro račun tvrtke Novodent d.o.o.  
IBAN:HR1224020061100380422 poziv na broj OIB ordinacije.
Uplate iz inozemstva potrebno je izvršiti na devizni račun tvrtke Novodentkod Erste Bank 
IBAN: HR1224020061100380422 SWIFT ESBCHR22