Integrirani endodontsko - restaurativni koncept u svakodnevnoj praksi

Integrirani endodontsko - restaurativni koncept u svakodnevnoj praksi

datum 2022. USKORO   //     EDUCEN   Matulji

 

Očuvanje biološkog supstrata i konzervativan, minimalno invazivan pristup u liječenju nameće se kao imperativ suvremene dentalne medicine. Dodiplomska fakultetska nastava i kontinuirana edukacija pružaju temelj u stvaranju uspješnog praktičara, no nerijetko, tijekom vremena, naše znanje, iskustvo i vještina liječenja prolaze neželjene transformacije kroz koje nailazimo na brojne nedoumice. Brojne discipline dentalne medicine doživjele su zadnjih desetljeća znatan razvoj u definiciji problema i rješenjima, od jednostavnih do kompleksnih slučaja, uključujući i temelj svakodnevne prakse: endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu. Napredak u dijagnostičkim i terapijskim metodama doveo nas je danas do visokog stupnja uspjeha kroz jednostavnije postupke s predvidivim ishodom liječenja, boljom komunikacijom problema s pacijentom i ‘fun-factor’ elementom tijekom rada. Cilj je integriranog dvodnevnog tečaja pružiti polaznicima sveobuhvatni pregled suvremene endodoncije i restaurativne dentalne medicine kroz pregled recentne teorijske osnove, diskusiju i praktični rad na modelima.

____

prvi dio: Endodoncija danas - korak od sedam milja ili sedam koraka novog milenija

Endodontska terapija je u 21. stoljeću doživjela transformaciju iz apstraktne i mistificirane vještine u kontroliran, racionaliziran i predvidljivo uspješan klinički postupak. Detaljnom analizom sedam osnovnih koraka; dijagnostike, izolacije, pristupa, instrumentacije, dezinfekcije, obturacije i rekonstrukcije, polaznici će biti upoznati s konceptom suvremenog ‘state-of-the-art’ endodontskog liječenja, rješenjima i mogućnostima koje pruža danaśnja standardna oprema, armamentarij, materijali i metode.

U praktičnom dijelu, polaznici će na modelima zuba vježbati izolaciju, instrumentaciju ručnim i rotirajućim endodontskim instrumentima, obturaciju korijenskih kanala metodom kontinuiranog vala, primjenu bikeramičkih materijala za punjenje, te rekonstrukciju endodontski liječenih zuba.

____

drugi dio: Restaurativna dentalna medicina - ‘plombiranje’ ili primjenjena umjetnost u imitaciji prirode?

Kroz reviziju teorije i suvremeno shvaćanje karijesne lezije, jedan od temeljnih postupaka u dentalnoj medicini - terapija ispunom - prolazi novu renesansu. Biokeramički materijali, univerzalni adhezivni sustavi i nano-hibridni kompoziti omogućuju nove pristupe starim problemima. Polaznici će biti upoznati sa suvremenim konceptima dijagnostike i terapije karijesnih i nekarijesnih lezija, važnosti pravilnog odabira restaurativnog materijala, te različitim adhezivnim i rekonstrukcijskim metodama, uz osobit naglasak na poslije-endodontsku rekonstrukciju zuba.

U okviru praktičnog dijela, polaznici će na modelima zuba vježbati izolaciju koferdamom, adhezivne tehnike, aplikaciju i modelaciju kompozitnog materijala, primjenu estetskih intrakanalnih kolčića, te završnu obradu, u spektru od terapije dubokog karijesa do estetskih korekcija ispunom.

_______________

Predavač:

dr.sc. Damir Šnjarić, dr.med.dent., specijalist endodoncije i restaurativne stomatologije
Diplomirao 1999. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Studij stomatologije, gdje je od 2001. do kraja 2006. radio kao znanstveni novak i asistent na Katedri za bolesti zuba. Na Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je završio znanstveni poslijediplomski studij i 2005. stekao zvanje magistra znanosti. Od 2007. do danas radi u privatnoj praksi. Na svom matičnom Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2012. stječe akademski stupanj doktora znanosti, a od 2014. radi kao poslijedoktorant Katedre za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju. Zvanje specijaliste endodoncije i restaurativne stomatologije stječe 2020. U svom svakodnevnom kliničkom radu od 2011. koristi dentalne lasere i napredna optička pomagala (operativne lupe i mikroskop), te aktivno djeluje kao istraživač i predavač, održavajući teorijske i praktične obuke za doktore dentalne medicine iz područja primjene dentalnih (diodnih, Nd:YAG i Er:YAG) lasera, te primjene rotirajućih endodontskih instrumenata, bioaktivnih i konvencionalnih restaurativnih materijala.

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Dentalni edukacijski centar
43. istarske divizije 19A, 51211 Matulji

datum 2022. USKORO
_______________

Program teorijsko-praktičnog tečaja
Endodoncija danas - korak od sedam milja ili sedam koraka suvremene endodontske terapije 

Teorijski dio

DIJAGNOSTIKA - priprema pacijenta, rizične skupine, klinički pregled, RTG i CBCT u endodonciji
IZOLACIJA - važnost i primjena koferdama u endodontskoj terapiji
PRISTUP - temeljna načela izrade pristupnih kaviteta, značaj i primjena optičkih pomagala
INSTRUMENTACIJA - sondiranje, uspostava prohodnosti, određivanje radne duljine instrumentacije, glide path koncept, primjena ručnih i rotirajućih instrumenata u obradi i oblikovanju korijenskih kanala
DEZINFEKCIJA - suvremena sredstva za dezinfekciju korijenskih kanala, metode aktivirane irigacije
OBTURACIJA - 3D opturacija korijenskih kanala uz uporabu suvremenih materijala i uređaja
REKONSTRUKCIJA - značaj rekonstrukcije endodontski liječenih zuba kao završni korak terapije

Praktični dio

Rad na fantomu (Frasaco modeli)
Izolacija radnog polja (postavljanje koferdama)
Instrumentacija ručnim i rotirajućim endodonskim instrumentim uz aktiviranu irigaciju
Obturacija korijenskih kanala metodom kontinuiranog vala (gutaperke i pribor, instrumentarij i materijali za punjenje)
Primjena biokeramičkih materijala za punjenje

______

Restaurativna dentalna medicina- 'Plombiranje' ili primijenjena umjetnost?

Teorijski dio

SUVREMENI KONCEPTI DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE KARIJESNIH I NEKARIJESNIH LEZIJA - kliničke manifestacije karijesnih i nekarijesnih lezija, klinički pregled, metode detekcije karijesnih lezija (RTG, FOTI i DIFOTI) 
TEMELJNA NAČELA PREPARACIJE KAVITETA - faze preparacije kaviteta, osnovna pravila u preparaciji, retencijske i adhezijske karakteristike kaviteta, pojam dentinom poduprte stijenke
DENTINSKI ADHEZIVNI SUSTAVI - koncept adhezije od jetkanja cakline do univerzalnih adhezivnih sustava
KOMPOZITNI MATERIJALI - sastav, karakteristike, prednosti i nedostaci
VAŽNOST PRAVILNOG ODABIRA RESTAURATIVNOG MATERIJALA - mehaničke i optičke (estetske) karakteristike materijala, biokompatibilnost, SIC, biokeramički materijali
POSLIJE-ENDODONTSKA REKONSTRUKCIJA ZUBA - suvremene preporuke

Praktični dio

Rad na fantomu/modelu - izrada aproksimalnih kaviteta 
Vježba izolacije koferdamom i postavljanje matrice
Adhezivna tehnike
Aplikacija i modelacija kompozitnog materijala te završna obrada
Estetska korekcija ispunom
Terapija dubokog karijesa
Poslije-endodontska rekonstrukcija - primjena estetskih intrakanalnih kolčića

_______________

_______________

 

Broj sudionika: max. 16 doktora
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenoj edukaciji.

_______________

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr